Home Home

Odpowiedzialność menadżerów w związku z niewypłacalnością

Odpowiedzialność menadżerów w związku z niewypłacalnością

Podstawową kwestią w prawie o niewypłacalności jest odpowiednio szybka reakcja na kryzys w przedsiębiorstwie. Tylko bowiem terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego  pozwala zwolnić menadżerów z odpowiedzialności na przyszłość. Mowa tu o odpowiedzialności majątkowej, osobistej, karnej oraz podatkowej za spóźnione wdrożenie działań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.

 

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

 • Opracowania planu działania, pozwalającego wprowadzić spółkę w restrukturyzację lub upadłość w warunkach zapewniających członkom jej zarządu ochronę przed próbami przeniesienia w przyszłości na nich odpowiedzialności za długi spółki, a także przed odpowiedzialnością karną,
 • Doradztwa członkom zarządu oraz reprezentowania ich w sporach z wierzycielami o przeniesienie na członków zarządu odpowiedzialności za zobowiązania niewypłacalnej spółki (zarówno za zobowiązania prywatnoprawne – art. 299 Kodeksu spółek handlowych lub art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego, jak i zobowiązania publicznoprawne – art. 116 Ordynacji podatkowej),
 • Pomocy prawnej dla wierzycieli niewypłacalnych spółek w dochodzeniu roszczeń od członków zarządu, w związku z niezłożeniem przez nich wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie,
 • Obrony członków zarządu przed wnioskami o orzeczenie wobec nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk w spółkach (art. 373 Prawa upadłościowego),
 • Pomocy prawnej dla wierzycieli oraz syndyków w zakresie żądania przez nich orzeczenia wobec członków zarządu niewypłacalnej spółki zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk w spółkach (art. 373 Prawa upadłościowego),
 • Obrony członków zarządu w postępowaniu karnym w przedmiocie odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 586 Kodeksu spółek handlowych), a także w sprawach o przestępstwa dotyczące selektywnej spłaty wierzycieli oraz udaremnienia zaspokojenia wierzycieli (art. 300 i 302 Kodeksu karnego),
 • Pomocy prawnej dla wierzycieli oraz syndyków w przygotowaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz reprezentowania ich, jako oskarżycieli posiłkowych, w postępowaniu karnym w przedmiocie odpowiedzialności karnej członków zarządu za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 586 Kodeksu spółek handlowych), a także w sprawach o przestępstwa dotyczące selektywnej spłaty wierzycieli oraz udaremnienia zaspokojenia wierzycieli (art. 300 i 302 Kodeksu karnego).

 

Wybrane projekty zrealizowane przez Zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​:

 • Zastępowanie prezesa zarządu spółki z branży transportowej w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeniesieniu na członka zarządu odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Prezes zarządu został prawomocnie zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności za ww. zobowiązania spółki, mimo że wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony z zachowaniem terminu przewidzianego w Prawie upadłościowym.
 • Zastępowanie prezesa zarządu w sprawie z powództwa Skarbu Państwa o przeniesienie na członka zarządu odpowiedzialności za koszty postępowania sądowego, powstałe po ogłoszeniu upadłości spółki. W toku procesu nakłoniliśmy sąd do zadania pytania prawnego Sądowi Najwyższemu. W odpowiedzi na nie Sąd Najwyższy stwierdził, że odpowiedzialność członka zarządu obejmuje zobowiązania powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, lecz tylko jeśli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia tego wniosku (sygn. akt III CZP 78/18).
 • Skuteczna obrona członków zarządu przed wnioskami o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, wniesionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zastępowanie prezesa zarządu w sprawie z powództwa wierzyciela o zapłatę, z tytułu posiłkowej odpowiedzialności za zobowiązania upadłej spółki, kwoty ponad 500 tys. zł. W obu instancjach powództwo zostało oddalone, a Sąd Najwyższy podzielił stanowisko zaprezentowane przez Kancelarię i nie przyjął wywiedzionej przez powoda skargi kasacyjnej do rozpoznania.
 • Skuteczna obrona prezesa zarządu przed wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej złożonym przez wierzyciela handlowego. Postępowanie dotyczyło niezłożenia wniosku upadłościowego w czasie sprzed nowelizacji Prawa upadłościowego, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., a zatem zachowanie członka zarządu było oceniane przez pryzmat surowszych przesłanek niewypłacalności i krótszego terminu na złożenie wniosku, niż obowiązujące dzisiaj. Kancelaria zastępowała również prezesa zarządu w postępowaniu, z powództwa tego samego wierzyciela, o zapłatę z tytułu posiłkowej odpowiedzialności za długi spółki. Powództwo zostało w całości oddalone.
 • Skuteczna obrona prezesa zarządu przed przypisaniem mu odpowiedzialności za zobowiązania spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niekorzystna dla prezesa zarządu decyzja organu pierwszej instancji, została wskutek przygotowanego przez Kancelarię odwołania uchylona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zaś postępowanie w sprawie umorzone.
 • Skuteczna obrona przed odpowiedzialnością karną za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. (zapadł wyrok uniewinniający dla Klientów kancelarii).
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl