Home Home

Pomagamy wierzycielom

Pomoc wierzycielom

Podstawową zmianą w postępowaniu upadłościowym oraz najważniejszym elementem nowego postępowania restrukturyzacyjnego, które weszły w życie w styczniu 2016 roku jest nowy, realny wpływ wierzycieli na tok postępowania. Dotychczas interes wierzycieli był podstawową troską postępowania upadłościowego i naprawczego, jednakże dla wszystkich wierzycieli, którzy kiedykolwiek mieli kontakt z praktyką postępowania, ta troska była wyłącznie na papierze. Ustawa w starym brzmieniu dopuszczała prowadzenie postępowania upadłościowego nawet w sytuacji, w której środki masy upadłości wystarczały jedynie na pokrycie kosztów postępowania. Niestety zdarzało się także, że syndyk, którego obowiązkiem jest dbałość o masę upadłości, a więc także o interes wierzycieli nie okazywał wystarczającego zainteresowania, czy biegłości w likwidacji masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli. A wierzyciele niewiele mogli zrobić. Teraz Prawo Upadłościowe oferuje prawdziwe i skuteczne narzędzia pozwalające wierzycielom przejąć kontrolę nad postępowaniem upadłościowym oraz restrukturyzacją. Teraz to wierzyciele decydują jak proces powinien przebiegać. Wszystko to dzieje się jednak pod warunkiem, że wierzyciele są aktywni w postępowaniu. Tylko zainteresowanie i aktywność w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym gwarantuje wyższy stopień zaspokojenia dla wierzycieli. Konieczna jest nowa strategia dla wszystkich wierzycieli, którzy chcieliby odzyskać swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.

Odzyskiwanie wierzytelności za pomocą postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

Dłużnik unika wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych? Ciągnące się w nieskończoność, jałowe spory sądowe zablokowały wypłatę należnych wierzytelności? Dłużnik korzysta z upływu czasu chowając majątek lub przenosząc go na inne podmioty lub w inny sposób uniemożliwiając przyszłą egzekucję? Wierzyciele za pomocą wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika lub wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego mogą doprowadzić do egzekucji globalnej z majątku dłużnika, zatrzymując kontrolę nad wszystkimi etapami postępowania. Dłużnik ma kilka wartościowych składników majątku, które należycie rozwinięte pozwolą na wyrównanie zadłużenia? Konieczne jest przejęcie kontroli nad przedsiębiorstwem dłużnika tak, aby nie przerywać jego działania, ale uniemożliwić dłużnikowi usuwania majątku spod egzekucji? Można skorzystać z przygotowanej likwidacji i nabyć przedsiębiorstwo niewypłacalnego dłużnika lub niektóre z jego składników na początku postępowania upadłościowego – wówczas syndyk nie będzie musiał zamykać zakładu (a działające przedsiębiorstwo najczęściej jest więcej warte niż zgliszcza po kilku latach postępowania upadłościowego).

Co robimy? Opracowujemy i wdrażamy strategie odzyskania wierzytelności, uzyskania własności określonych składników majątku oraz przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem dłużnika, w celu uzyskania zaspokojenia wierzytelności, także w obliczu niewypłacalności dłużnika. Zapewniamy aktywność w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, poprzez działania samego wierzyciela i korzystanie z licznych uprawnień w toku postępowania, a w szczególności poprzez uczestnictwo w Radzie Wierzycieli, która ma moc odwoływania syndyków, zarządców i nadzorców, którzy nie dość aktywnie wykonują swoje obowiązki. Zwiększamy szansę na zaspokojenie wierzytelności.

Dochodzenie wierzytelności wobec niewypłacalnej spółki od członków jej zarządu

Nowe przepisy przyniosły dodatkowe podstawy odpowiedzialności członków zarządów spółek i reprezentantów przedsiębiorców za długi kierowanych przez siebie podmiotów. Od stycznia 2016 roku już nie tylko członkowie zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością stoją przed zagrożeniem pociągnięcia ich do solidarnej odpowiedzialności za długi ich spółek. Obecnie także spółki akcyjne oraz spółki osobowe mają regulacje, które w łatwy sposób pozwalają przerzucić niewyegzekwowane długi na osoby, które kierowały przedsiębiorstwem dłużnika. Aktualne pozostają postanowienia dotyczące odpowiedzialności karnej za nie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie oraz dotyczące pogorszenia stopnia zaspokojenia wierzycieli. Do tego dochodzi istniejąca już od dawna odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne i wspierające ją przepisy kodeksu karnego skarbowego i katastrofa dla prywatnych majątków członków zarządu czy reprezentantów gotowa. Jeżeli członkowie zarządu dysponują majątkiem, egzekucja wierzytelności od nich jest najczęściej jedynym sposobem od odzyskanie choć części wierzytelności.

Co robimy? Analizujemy podstawy odpowiedzialności członków zarządu i reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach mających na celu odzyskanie wierzytelności wobec niewypłacalnej spółki od jej aktualnych lub byłych członków zarządu. Przygotowujemy pozwy i reprezentujemy w toku postępowania sądowego.

Przeciwdziałanie wyprowadzaniu majątku ze spółki w celu pokrzywdzenia wierzycieli

W przypadku niewypłacalności spółki, częstą sytuacją jest uprzednie wyprowadzenie lub ukrycie najcenniejszych elementów jej majątku tak, aby wierzyciele nie mogli uzyskać zaspokojenia. Z pomocą wierzycielom przychodzi skarga pauliańska (actio pauliana), czyli powództwo z art. 527 Kodeksu cywilnego, skierowane do tego, kto wzbogacił się kosztem wierzycieli określonego podmiotu. Jest to najczęściej ostatnia deska ratunku dla wierzycieli. Termin do zaskarżenia określonej czynności wynosi 5 lat od jej dokonania. Procedura jest skomplikowana i wymaga dużej cierpliwości i skrupulatności w gromadzeniu dowodów, ale z pomocą profesjonalistów często udaje się odzyskać najcenniejsze składniki majątku niewypłacalnego dłużnika, które usiłował on usunąć spod egzekucji (przewidując swoje przyszłe kłopoty finansowe).

Co robimy? Przygotowujemy powództwa ze skargi pauliańskiej i reprezentujemy wierzycieli w toku postępowań przed sądami cywilnymi. Doradzamy najlepsze sposoby odzyskania wierzytelności w tym, także z wykorzystaniem instrumentów pozwalających na odebranie beneficjentom transakcji mających na celu pokrzywdzenie wierzycieli dłużnika uzyskanych dóbr. Pomagamy wierzycielom oraz syndykom (którzy jako zbiorowi reprezentanci wszystkich wierzycieli także mogą korzystać ze skargi pauliańskiej) w dochodzeniu roszczeń od beneficjentów czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Zimmerman Sierakowski Frosztęga

rekomendowani w rankingach

Chambers And Partners
WWL
Legal 500
Rzeczypospolita